Ochrana osobních údajů

Provozovatel těchto webových stránek (dále jen provozovatel), zpracovává osobní údaje uživatelů uvedených stránek v souladu s NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR). Subjektem údajů je každá fyzická osoba, která využívá služeb těchto internetových stránek.

Neregistrovaný uživatel

Automatizované rozhodování, včetně profilování

Provozovatel může shromažďovat a analyzovat informace, které se týkají používání těchto internetových stránek ze strany uživatelů. Tyto informace mohou být získány pomocí „cookies“, malých textových složek, umístěných serverem na hard-disk uživatele. Uživatel je oprávněn v rámci nastavení svého vyhledávače zvolit (ne)povolení „cookie“. Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny pracovníkům provozovatele, zpracovatelům, s nimiž má provozovatel uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů, případně další fyzické osobě oprávněné podle zákona o ochraně osobních údajů, osobám dle souhlasu subjektu údajů a osobám oprávněným na základě právních předpisů.

Registrovaný uživatel

1. Rozsah zpracování

Při registraci ke službám nabízeným provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být uživatelé vyzváni k zadání osobních údajů: Povinné: E-mail Nepovinné: Nickname (volitelný uživatelem) Jméno, příjmení Provozovatel výslovně uvádí, že neshromažďuje a nezpracovává žádné osobní údaje, které mu subjekt údajů sám dobrovolně neposkytne. Vkládání veškerých osobních údajů v registraci nebo nastavení služeb je zcela dobrovolné.

2. Účel zpracování

Účelem zpracování osobních údajů je: Registrace v databázi uživatelů těchto internetových stránek. Registrace umožňuje subjektu údajů editaci účtu, přidávání a odvolávání souhlasů, práci se zpěvníky a dalšími funkcionalitami webových stránek, které jsou definovatelné uživatelem Realizace poskytnutí služby. Jedná se jen o nezbytné informace k naplnění předmětu smlouvy / objednávky. Osobní údaje jsou dále zpracovány jen za účelem vedení účetnictví / daňové evidence provozovatele. Realizace marketingových aktivit, dal-li k nim subjekt údajů souhlas Všechny osobní údaje, které uživatel (tj. subjekt údajů) provozovateli poskytne, budou v souladu s příslušnými ustanoveními zákona uchovávány a odpovídajícím způsobem chráněny proti zneužití po dobu neurčitou.

3. Doba zpracování

Doba zpracování osobních údajů je po dobu trvání aktivního profilu uživatele. Tzn., do doby odvolání souhlasu, do doby než uživatel smaže svůj profil, nebo takto učiní provozovatel. Po smazání profilu budou údaje uživatele archivovány dle zákonných povinností.

4. Automatizované rozhodování, včetně profilování

Provozovatel může shromažďovat a analyzovat informace, které se týkají používání těchto internetových stránek ze strany uživatelů. Tyto informace mohou být získány pomocí „cookies“, malých textových složek, umístěných serverem na hard-disk uživatele. Uživatel je oprávněn v rámci nastavení svého vyhledávače zvolit (ne)povolení „cookie“. Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny pracovníkům provozovatele, zpracovatelům, s nimiž má provozovatel uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů, případně další fyzické osobě oprávněné podle zákona o ochraně osobních údajů, osobám dle souhlasu subjektu údajů a osobám oprávněným na základě právních předpisů.

5. Právní základ zpracování

Osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovány na základě souhlasu, který uživatel (Subjekt údajů) udělí při registraci na těchto internetových stránkách

  • Udělení souhlasu
    • Uživatel uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů při první registraci na těchto internetových stránkách
  • Úprava, editace, omezení zpracování osobních údajů
    • Rozsah a další možnosti zpracování a nakládání s osobními údaji si registrovaný účastník může po přihlášení určit v sekci Nastavení účtu.
  • Odvolání souhlasu
    • Odvolání souhlasu provede uživatel po přihlášení ke svému účtu a v sekci Nastavení účtu

Společná ustanovení

1. Předávání třetím osobám

Provozovatel těchto internetových stránek nepředává osobní údaje uživatelů třetím osobám.

2. Předávání do 3. zemí

Provozovatel těchto internetových stránek nepředává osobní údaje uživatelů do 3. zemí

3. Práva uživatele

Požádá-li subjekt údajů Provozovatele těchto internetových stránek o informaci o zpracování svých osobních údajů, je provozovatel v souladu s GDPR povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat a řídit se ustanovením čl. 16 – 22 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 .Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že provozovatel nebo konkrétní zpracovatel osobních údajů, provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele (subjektu údajů) nebo v rozporu s GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat provozovatele nebo konkrétního zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

4. Uživatel (subjektu údajů) má právo:

Svůj souhlas kdykoli odvolat; požadovat od správce přístup k osobním údajům (čl.15) týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu (čl.16) nebo výmaz (čl. 17), na omezení zpracování (čl.18), a vznést námitku proti zpracování (čl.21), jakož i práva na přenositelnost údajů (čl.20); odvolat kdykoli souhlas, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a),, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, podat stížnost u dozorového úřadu;

5. Závěr

Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Z tohoto důvodu je v zájmu uživatelů kontrolovat, zda toto prohlášení nedoznalo změn.